Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i rabatach.

Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy FHU OXIDE działający pod adresem www.sklepoxide.pl stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez firmę FHU OXIDE, nr NIP: 575-145-78-20 w  42-700 Lubliniec, zwaną w niniejszym regulaminie "FHU OXIDE".
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.sklepoxide.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez FIRMĘ FHU OXIDE;
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
  4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim OXIDE skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem  kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
  6. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
  7. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
  8. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
  9. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§ 2. Rejestracja i logowanie

 1. Dokonać zakupów w Sklepie Internetowym można po dokonaniu rejestracji lub poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.sklepoxide.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, email, adres  oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Oxide danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych firme.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
 5. Po dokonaniu czynności, prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.
 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 9. W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklepoxide.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar;
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności.
 3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem (gotówką do rąk kuriera) wartość składanego zamówienia nie może być wyższa niż 2000 zł.
 4. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Oxide umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 5. Na adres email wskazany podczas rejestracji Oxide wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 6. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

§ 4. Połączenia zamówień

 1. W przypadku chęci połączenia kilku zamówień prosimy, aby Klient dokonał wpłaty jednym przelewem bankowym, w którym należy uwzględnić kwotę wszystkich zamawianych produktów wraz z poprawnie obliczonym kosztem transportowym. W tytule przelewu prosimy o wpisanie poszczególnych numerów zamówień jakie powinny zostać zrealizowane łącznie.
 2. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż łączenie zamówień możliwe jest w przypadku wyboru opcji płatności: przedpłata – przelew na konto bankowe.

§ 5. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie wwww.sklepoxide.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie www.sklepoxide.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
 5. FHU OXIDE zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.sklepoxide.pl.

§ 6. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  1. gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki; o ile wartość takiego zamówienia nie przekracza 2000 zł 
  2. przelewem elektronicznym,
  3. zwykłym przelewem na rachunek bankowy
  4. za pomocą szybkich płatności PayU
 2. FHU OXIDE umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą system oferowanego przez PayU
 3. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej FedEx (Express) Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 5. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://sklepoxide.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8.
 6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
 4. Jeżeli FHU OXIDE nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 8. Wymiana towaru

 1. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, pobrać i wypełnić ten formularz zgłoszenia wymiany: Pobierz
 2. FHU OXIDE realizuje wymianę wyłącznie jednokrotnie w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany. Klient ma możliwość wskazania jednego numeru zamówienia, które zostanie zrealizowane na zasadach wymiany. 
 3. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku gdy rachunek bankowy FHU OXIDE nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia wymiana nie zostanie zrealizowana.
 4. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od zwracanego, FHU OXIDE w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w Formularzu Wymiany.
 5. Koszt przesłania do magazynu FHU OXIDE wymienianego towaru pokrywa Klient.
 6. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Klient.

§ 9. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać na adres FHU OXIDE św. Anny 31/18 Lubliniec
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do FHU OXIDE reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod tym linkiem: Pobierz
 3. FHU OXIDE rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta FHU OXIDE naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 10. Prawo do odstąpienia od umowy/Zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do FHU OXIDE, na adres FHU OXIDE ul. Oleska 26 42-700 Lubliniec, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy z załączonym dowodem zakupu, całość należy odesłać w terminie do 10 dni od odebrania przesyłki. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym pod linkiem: Pobierz

 

§ 11. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych firmie, o której mowa w ust. 4. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Zakończenie świadczenia usług
  1.1   FHU OXIDE zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:
     1.  dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,
     2.  działa na szkodę FHU OXIDE, podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,
     3.  uchyla się od dokonania płatności za złożone Zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego           Regulaminu,
     4.  uchyla się od dokonania odbioru Zamówienia za pobraniem.
  1.2. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez FHU OXIDE uznane za niepożądane, FHU OXIDE zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.
  1.3. O dokonanej blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady.
  1.4. Konto Użytkownika zostanie odblokowane przez FHU OXIDE, na podstawie przesłanych przez Użytkownika wyjaśnień, na adres e-mail: biuro@sklepoxide.pl, jeżeli zostaną one uznane przez FHU OXIDE za wystarczające.
  1.5. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji FHU OXIDE.
  Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego 
  konto Użytkownika zostało zablokowane.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez FHU OXIDE w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 24.012014 r.
 6. Niniejszy regulamin dostępny jest  pod adresem http://sklepoxide.pl/pl/i/Regulamin/2.

 

Sklep internetowy prowadzony przez FHU OXIDE. Projekt i wdrożenie sklepu Happy Island.

Sklep internetowy Shoper.pl